Uusi suuntautuminen

Syöpäkomitean mietintö osoittautui myös siinä mielessä tärkeäksi, että se sai valtiollisten päättäjien huomion lisäksi vapaaehtoiset järjestöt tiedostamaan oman roolinsa syöpätyössä. Syöpäsäätiössä tutkijat olivat jo pitkään painottaneet, että Syöpäjärjestöjen ja erityisesti Syöpäsäätiön tulisi voimakkaammin keskittyä tutkimuksen tukemiseen, mutta säätiön johto oli katsonut, että sen piti edelleen monipuolisesti edistää syövänvastaista työtä. Kun se oli muiden sääti- öiden tapaan itse itseään täydentävä organisaatio, suunnanmuutokseen vaadittiin, että sen johtoon tuli henkilö, joka nosti tutkimustyön etusijalle.

Eero Keränen

Syöpäjärjestöjen talouspäällikkönä 1976–2011 toiminut Eero Keränen pyrki tarkan taloudenpidon ohella huolehtimaan siitä, että Syöpäsäätiö säilytti maineensa vastuullisena ja luotettavana säätiönä, jolle oli turvallista tehdä lahjoituksia ja testamentata omaisuutensa.

Uudeksi puheenjohtajaksi 1985 tulleen sädehoito-opin professori Pentti J. Taskisen johdolla Syöpäsäätiön hallitus teki selvän linjanvedon: Syöpäsäätiö saattoi parhaiten toteuttaa tarkoitustaan lisäämällä tukeaan syöpätutkimukselle. Päätös merkitsi säätiön eräiden vanhojen toimintamuotojen lopettamista tai huomattavaa supistamista. Kun päävastuu hoitolaitosten perustamisesta ja ylläpidosta sekä vähävaraisten syöpäsairaiden tukemisesta oli siirtynyt pääosin yhteiskunnan vastuulle, Syöpäsäätiö saattoi suurelta osin luopua näiden tukimuotojen rahoittamisesta. Se tuki kuitenkin edelleen Syöpäyhdistyksen poliklinikkatoimintaa mutta jätti vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemisen pääosin rahastojensa, kuten Elin ja Fanny Vikmanin, Eeva Rastaan ja Aleksi Aaltosen rahaston, vastuulle.

Syöpäsäätiöstä tuli Lääkintöhallituksen ja Pirkanmaan Syöpä- yhdistyksen ohella palliatiivisen hoidon tärkeimpiä kehittäjiä Suomessa.

Syöpäsäätiö jatkoi myös symposiumien järjestämistä Tuusulassa, sillä niistä oli muodostunut merkittävä koulutustilaisuus. Se seurasi syöpäalalla tapahtuvaa yleistä kehitystä, mikä näkyi siinä, että se tarttui Syöpäkomitean mietinnössä mainittuun ajatukseen ryhtyä tukemaan terminaalihoidon eli kuolevan potilaan hoidon kokeilun järjestämistä. Tähän oli syytä, sillä kuolevien potilaiden hoitoa ei Suomessa ollut järjestetty juuri lainkaan, ja varsinkin syöpäpotilaiden kohdalla hoi- tojakso saattoi olla pitkä. Syöpäsäätiöstä tuli Lääkintöhallituksen ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ohella palliatiivisen hoidon tärkeimpiä kehittäjiä Suomessa.

SVOL-laki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta tulee voimaan.

1984

Syöpäkomitea julkaisee mietintönsä.

Terhokoti

Saattohoitoon tarkoitetut kodit alkoivat yleistyä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa 1960-luvulla, mutta Suomessa toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan vasta 1980-luvun alussa, tosin ensimmäisenä Pohjoismaissa. Lääkintöhallituksen julkaistua 1982 terminaalipotilaan hoito-ohjeet asia sai niin paljon huomiota, että Suomesta lähti jo samana vuonna Syöpäjärjestöjen rahoituksen turvin asiantuntijajoukko alan konferenssiin Lontooseen. Mukana olleet Niilo Voipio, Syöpäyhdistyksen terveyskasvatuslääkäri Liisa Elovainio, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hallituksen jäsen, sairaanhoidon opettaja Eila Häihälä ja Lääkintöhallituksen osastopäällikkö Paula Kokkonen pääsivät tutustumaan paikallisen hoitolaitokseen St Christopher’s Hospiceen, jota syystä pidetään saattohoidon kantakotina. Vierailijat vakuuttuivat havaitsemistaan käytännöistä niin paljon, että tavoitteeksi asetettiin vastaavien laitosten perustaminen myös Suomeen.

Saattokoti on kodinomainen laitos, jossa keskitytään tehokkaaseen kivun ja muiden oireiden lievitykseen sekä pelon ja ahdistuksen helpottamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään potilaan elämänlaadusta huolehtimiseen ja rauhalliseen yhdessäoloon. Koulutettu henkilökunta osaa ottaa huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja tarjota ymmärtävää läsnäoloa.

Suomen ensimmäinen saattohoitokoti, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen aloitteesta Tampereelle perustettu Pirkanmaan Hoitokoti aloitti toimintansa tammikuussa 1988. Syöpäjärjestöille saattohoito oli sinänsä tuttu asia, sillä niiden ylläpitämissä syöpäsairaaloissa oli ollut paikkoja potilaille, joiden tautia ei enää ollut mahdollista parantaa. Nyt oman saattokodin perustamisen otti vas- tuulleen Syöpäsäätiön hallitus, joka päätti 1985, että säätiö perustaa yhdessä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Sairaala Eiran kanssa Terho-säätiön. Sen tehtävänä oli selvittää, voitaisiinko Eiran sairaalan tontille Ullanlinnaan rakentaa lisärakennus terminaalihoitoa varten. Lähinnä asemakaavallisista ja rakennusteknisistä syistä rakentamisesta jouduttiin luopumaan, mutta Terhokoti aloitti kuitenkin toimintansa 1.9.1988 Eiran sairaalalta vuokratuissa väliaikaisissa tiloissa.

Kun väliaikaiset tilat osoittautuivat toiminnan kannalta hankaliksi, Terhokodille ryhdyttiin etsimään uutta sijoituspaikkaa vuoden 1989 aikana. Tavoitteena oli löytää tontti tai valmis kiinteistö mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Kun tontti löytyi Helsingin Lassilasta, ja uudisrakennuksen rakennustyöt saatiin alkuun 1992, uuden Terhokodin avajaiset voitiin pitää syyskuussa 1994, samana vuonna, jolloin Karinakoti Turussa aloitti toimintansa Suomen kolmantena saattokotina. Sairaala Eiran vetäydyttyä Terho-säätiöstä sen muodostivat vain Syöpäsäätiö ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys.

Päätarkoituksekseen Syöpäsäätiö asetti kuitenkin tieteellisen tutkimustyön tukemisen, sillä se katsoi Syöpäkomitean tavoin, että Suomen syöpätilanne oli edennyt vaiheeseen, jonka synnyttämiin haasteisiin voitiin parhaiten vastata tehostamalla tieteellistä tutkimustyötä. Syöpäsäätiön tukipolitiikassa suuntaus al- koi näkyä 1986, jolloin hyvin onnistuneen ”Kaikki syöpää torjumaan” -kampanjan tuotosta puolet suunnattiin tieteen tukemiseen. Tämän ansiosta säätiö saattoi alkaa kasvattaa jakamiensa apurahojen määrää.

Syöpäyhdistys teki toimintansa 50-vuotisjuhlan kunniaksi 1986 aloitteen Suomen Syöpäinstituutin Säätiön perustamisesta. Yhdistyksen mukaan syöpätutkimusta tulisi kiireellisesti tehostaa siten, että huippututkijoiden tutkimusmahdollisuudet turvataan niin, että kyetään estämään lahjakkaiden syöpätutkijoiden siirtyminen pysyvästi ulkomaille. Vaikka Syöpäsäätiön hallituksessa oli keväällä 1969 murehdittu sitä, että Syöpätautien Tutkimussäätiön perustaminen mutkisti Syöpäjärjestöjen jo ennestään monitahoista organisaatiota, nyt uuden säätiön perustamisen suhtauduttiin myönteisesti. Syynä oli ilmeisesti se, että järjestöjen päättäjien tietoon oli saatettu lupauksia, että valtiovalta tulisi panos- tamaan syöpätutkimukseen saman verran varoja kuin uusi säätiö saa järjestöiltä.

Kun Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö ja Tutkimussäätiö olivat yhdessä maksaneet Syöpäinstituutin Säätiön 500 000 markan peruspääoman, se merkittiin säätiörekisteriin huhtikuussa 1987. Uuden säätiön, jonka asiamieheksi valittiin Niilo Voipiota Syöpäjärjestöjen pääsihteerinä vuoden alusta seurannut lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri Liisa Elovainio, tarkoituksena oli tehostaa Suomessa harjoitettavaa korkeatasoista syöpätutkimusta ja edistää siten syö- pien ehkäisyä ja hoitoa. Kun valtion tuesta puhujat noudattivat vanhaa karjalaista viisautta, ei kerralla kahta hyvää, lupausta ja sen toteuttamista, Syöpäjärjestöt joutuivat muutaman vuoden kuluttua pääasiallisiksi rahoittajiksi.

Koko väestö rokotetaan poliota vastaan ilman poikkeuslakia.

1985

Syöpäsäätiö ryhtyy puheenjohtajaksi valitun Pentti J. Taskisen johdolla lisäämään tukeaan syöpätutkimukselle.

Liisa Elovainio

Syöpäyhdistyksen terveyskasvatuslääkärinä ja Lääkintöhallituksen ylilääkärinä ollut Liisa Elovainio valittiin Syöpäjärjestöjen pääsihteeriksi 1987. Hän hoiti tehtävää vuoteen 2003 toimien samaan aikaan myös kansainvälisten syöpäjärjestöjen luottamustehtävissä. Hän teki maailmanlaajuisesti työtä tupakoinnin torjumiseksi toimien muun muassa Maailman tupakka- ja terveyskongressin presidenttinä 2003. Suomessa hän vaikutti tupakan vastaisen lainsäädännön kiristymiseen, mikä johti erityisesti keuhkosyöpäkuolleisuuden vähentymiseen. Hän sai lääkintöneuvoksen arvonimen 1999.

Syöpäsäätiön Niilo Voipion palkinnot

1989 Sakari Timonen
1993 Lars R. Holsti
1996 Lyly Teppo
1999 Antti Vaheri

2003 Albert de la Chapelle
2006 Matti Hakama
2009 Jukka-Pekka Mecklin 2013 Kari Alitalo
2016 Heikki Joensuu

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö sitoutui noudattamaan varainhankinnas- saan herrasmiessopimusta, jonka mukaan suora varainkeräys kansalaisilta oli Syöpäjärjestöille kuuluvaa toimintaa. Samoin esimerkiksi testamentit ja lahjoitukset ohjattiin järjestöille. Uusi säätiö pyrki myös muussa varainhankinnassa välttämään kilpailua sekä Syöpäjärjestöjen että Kympin Lasten ja muiden syöpäpotilasjärjestöjen kanssa. Siten sen varainhankinta kohdistui varsin kapealle sektorille eli lähinnä yhteistyöhön yritysten kanssa. Syöpäsäätiö ja Syöpäinstituutti tekivät tiivistä yhteistyötä myös Suomen kansallisen syöpäkeskuksen FICANin perustamisessa 2019.

Myönteinen kehitys lisäsi Syöpäsäätiön painoarvoa Syöpäjärjestöjen piirissä. Tämä näkyi 1990-luvun alussa siinä, että sen toimintaa ryhdyttiin kuvaamaan aiempaa laajemmin järjestöjen toimintakertomuksissa ja niiden yhteisessä työvaliokunnassa ryhdyttiin hallinnon keventämiseksi valmistelemaan Syöpä- tautien Tutkimussäätiön sulauttamista Syöpäsäätiöön.

Tavoite näytti aluksi toteutuvan hyvin. Verohallituksen julistettua syksyllä 1990 Syöpäsäätiön vuosiksi 1991–92 sellaiseksi säätiöksi, jolle tehdyn rahalahjoituksen yhteisö sai vähentää tulostaan valtionverotuksessa, työvaliokunta katsoi, että sulauttaminen voitiin aloittaa. Vastassa oli enää yksi este, mutta se osoittautui hankalaksi. Viranomaisnäkemysten mukaan ei ollut ilman muuta selvää, että Tutkimussäätiölle tehdyt, mutta ei vielä tiedossa olevat testamentit voitaisiin aikanaan siirtää Syöpäsäätiölle. Vaarana oli, että testamenteista valitettaisiin ja asia päätyisi oikeuden ratkaistavaksi.

Koska asiasta ei ollut täyttä varmuutta, Syöpäsäätiön hallitus jätti asian tammikuussa 1990 puheenjohtajaksi valitun professori Antti Kauppilan johdolla pöydälle. Se päätti kuitenkin lopettaa heti Tutkimussäätiön avustamisen, muodostaa säätiöille yhteisen hallituksen ja lakkauttaa erilliset hallintoneuvostot. Tutkimussäätiön puheenjohtajaksi 1991 siirtynyt Kauppila jäi tehtävän viimeiseksi haltijaksi, sillä samana vuonna Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi tullut sädehoidon ja onkologian professori Risto Johansson toimi säätöiden yh- teisen hallituksen puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta.

Maailman väkiluku ylittää viiden miljardin rajan. Maailmanlaajuinen pörssiromahdus.

1987

Liisa Elovainio Syöpäjärjestöjen pääsihteeriksi.

Pörssikurssien jyrkkä nousu Suomessa.

1988

Pirkanmaan hoitokoti Tampereella ja Terhokoti Helsingissä aloittavat toimintansa.